فورم پاسپورت افغانستان pdf | afghanistan passport form pdf

Asssalamu walaikum if you are looking afghanistan passport form pdf then you are the right place.

Afghanistan passport form pdf

فورم درخواست پاسپورت افغانستان

فورمه در خواست پاسپورت/ د پاسپورت د درخواستی فورمه form Application Passport
شهرت مکمل/ مکمل شهرت DETAILS PERSONAL
لقب / لقب Title
اسم خانوادگی / کورنی نوم Name Family
اسم / نوم Names Given
اسم مکمل پدر/ د پالر مکمل نوم Name Full s’Father
اسم مکمل پدر کالن / دنیکه مکمل نوم Name Full s’Grandfather
تاریخ تولد/ د زیږیدنې نیټه Birth of Date
Place of Birth Details
Country:

passport online application form afghanistan


Province/ State:
District / Suburb:
Village:
محل تولد / د زیږیدنې ځای
مملکت/ هیواد
والیت/ والیت
ولسوالی/ ناحیه/ ولسوالی/ ناحیه
قریه/ کلی
Marital Status:
Single Engaged Married
Separated widow/widower
Divorced
حالت مدنی/ مدنی حالت:
نامزد/ کوزده شوی مجرد/ مجرد
متاهل / واده شوی جدا شد / جال شوی زنمرده
/ بیوه / کنډ/ کنډه طالق شده/طالق شوی
Gender : Female Male
Unknown
جنس: مونث/ښځینه مذکر/ نارینه
نامعلوم/ مجهوله
مملکت محل اقامت/ دهستوگنی ځای اوهیواد: :Residence of Country
تابعیت های دیگر/ نورتابعیتونه: :Nationalities Other
قد /ونه)به سانتی متر/ په ُسانتی متر(: :(cm(Height
Hair Colour: Black Blonde
Brown Red Grey
Brunette
رنگ مو/دویښتانو رنگٔ: سیاه/تور زرد / ژیړ
خرمایی/ سرخ/سور سفید/سپین
مشکی
Eye Colour:
Blue Brown Green Grey
Hazel Other
رنگ چشم/ د ستر گو رنگٔ:
آبی خرمایی سبز/شین
خاکستری فندقی دیگر/بل
عالئم فارقه دیگر/ نوری نښی او عالیم: :Marks Distinguishing Other
جزئیات تماس داړیکوجز ئیات DETAILS CONTACT
آدرس فعلی/او ُسنی ادر ُس )پټه(: :Address Current
آدرس قبلی/ مخکینی آدر ُس )پټه(: :Address Previous
پست برقی/ بریښنائی پست :Address Email
Mobile:
Work Tel:
تیلفون همراه/ د موبا یل شمیره:
تیلفون محل کار/دکارکولودځای تیلفون:
Home Tel:
Fax:
تیلفون منزل/دکور تیلیفون:
فکس/فکس:
مشخصات دیګر/ نور معلومات Details Other
تشخیص هویت/دهویت پیژندنه Identification
)تصدیق ازدواج/ دواده تصدیق( certificate Marriage( کارت هویت/دهویت کارت( card Identity
)پاسپورت/پاسپورت( Passport ( سند تولد/ د زیږ یدو سند( Certificate Birth
آیا ګاهی پاسپورت افغانی داشته اید؟ / کله مو افغانی پاسپورت درلود؟ ?passport afghan an had ever you Have

اګر داشتید، لطفاَ جزُییات ذیل را تکمیل نماُیید ؛ که چیری مو در لودی الندی معلومات تکمیل کړی: provide Please, yes If

شماره پاسپورت قبلی/ د پخوانی پاسپورت شمیره : :number Passport Previous

نوع پاسپورت/ د پاسپورت ډول : :type Passport

تاریخ صدور/دصادریدو نیټه: :Date Issue

محل صدور/ دصادریدو ځای: :Issue of Place

تاریخ انقضا/د انقضأ شوی نیټه: :Date Expiry

آیا سابقه جنایی دارید؟ /آیا جرمی سوابق لری؟ ?record criminal a have you Do

)نی/نه)NO( بلی/هو) Yes
در صورت داشتن، لطفاَ تشریح دهید؛ :details provide please, yes If

اګر جای کافی نیست در ورق جداګانه نوشته و ضمیمه نمایید/ که چری required is room more if sheet separate Attach
ځای کم وی په جال پانه کی ولیکی
با اګاهی کامل اقرار میدارم اینکه/ په ډاډ سره اقراراو اطمینان ور کوم چی : : that declare I

To the best of my knowledge and belief, I am an Afghan Citizen. افغان یو زه/ هستم افغان شهروند یک من
تبعه یم.
The statements made in this application are true and correct. درست و راست خواست در درین من اظهارات
میباشد/ زما ویناوی په دي پاڼه کی رښتیا او صحیح دی.
)امضا/ ال ُسلیک(Signature

afghan embassy passport form


/ / : (تاریخ)Date
(عکس پاسپورت/ دپاسپورت عکس) Photograph Passport
Note: The photograph must comply with
guidelines.
نوت: عکس باید مطابق به رهنمود ها باشد/ عکس باید دالرښوونی سره )
(سمون خوری
Please Attach
Photo here
لطفاعکس رادرین
جاالصاق نمایید
لطفاَ په دي ځای
کی عکس ولګوي
Guarantor must endorse the photo.
ضمانت کننده باید در عکس تصدیق نماید/ ضمانت
کوونکی باید په عکس باندی السلیک وکړی
This is a true photo of
این است عکس واقعی/داعکس اصلی دی
Name of applicant
اسم درخواست کننده/ ددرخواست کوونکی نوم
Signatureofguarantor

فورم پاسپورت افغانستان pdf
فورم درخواست پاسپورت افغانستان
فورم آنلاین پاسپورت کابل
فورم تمدید پاسپورت افغانستان
جستجو فورم پاسپورت
آسان پاسپورت
سایت پاسپورت
ریاست پاسپورت
passport online application form afghanistan
afghan embassy passport form
asan passport form
passport application form
afghan passport
afghanistan new passport
afghanistan passport online check
afghan passport renewal online