جنتری سال ۱۴۰۱ افغانستان pdf

جنتری سال ۱۴۰۱ افغانستان pdf

تقويم رسمي كشور
سال ١٤٠١ هجري – شمسي

مناسبتها: مصوب شوراي فرهنگ عمومي كشور
استخراج وتنظيم : شوراي مركزتقويم مؤسس ة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

لحظة تحويل سال ١٤٠١ هجري شمسي به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ايران
ساعت و قه يدق ٣و ١٩ هي ثان ٢٦ روز يكشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠٠ هجري شمسي
مطابق ١٧ شعبان ١٤٤٣ هجري قمري و ٢٠ مارس ٢٠٢٢ ميلادي

مصوب جلس ة ٧٥٣ مورخ /١١/٢١ ١٣٩٩ شوراي فرهنگ عمومي
مصوب جلسة ٨٤١ مورخ / ٣/٤ ١٤٠٠ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

نسخه نهايي

اب سمه تعالي

تقويم رسمي كشور
سال ١٤٠١ هجري – شمسي

مناسبتها: مصوب شوراي فرهنگ عمومي كشور
استخراج وتنظيم : شوراي مركزتقويم مؤسس ة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

لحظة تحويل سال ١٤٠١ هجري شمسي به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ايران
ساعت و قه يدق ٣و ١٩ هي ثان ٢٦ روز يكشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠٠ هجري شمسي
مطابق ١٧ شعبان ١٤٤٣ هجري قمري و ٢٠ مارس ٢٠٢٢ ميلادي

مصوب جلس ة ٧٥٣ مورخ /١١/٢١ ١٣٩٩ شوراي فرهنگ عمومي
مصوب جلسة ٨٤١ مورخ / ٣/٤ ١٤٠٠ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

وع مي
شيد را
ر نقاط
صد در
ريقا به

ان
سي

جنتری سال ۱۴۰۱ افغانستان ماه سرطان
جنتری سال 1399 افغانستان pdf
جنتری سال ۱۴۰۱ افغانستان ماه سنبله
جنتری سال ۱۴۰۰ افغانستان
جنتری سال ۱۴۰۱ افغانستان جوزا
جنتری افغانستان 2022
تقویم ۱۴۰۱ pdf
جنتری سال ۱۴۰۱ افغانستان ماه اسد


41 دقيقه شرو
د از قرص خورش
شيدگي در ساير
حداقل 39 درص
شمال شرق آفر

ك دانشگاه تهر
هجري شمس
ر ساعت 13 و
و ماه 55 درصد
كثر م قدار پوش
شرق كشور تا ح
نقاط اروپا و ش
ايران
ن
سسة ژئوفيزيك
در سال 1401
شيدگرفتگي در
خود ميرسد و
د. زمان و حداك
صد در شمال ش
ي آسيا، اغلب
جمهوري اسلامي
دانشگاه تهران
مركز تقويم مؤس
ت در ايران د
ه 3 آبان
ر تهران، خورش
يشتر ني مقدار
قه پايان مييابد
حداكثر 62 درص
ي در نيمه غربي
ج

تنظيم شوراي م
مي قابل رؤيت
تاريخ سهشنبه
جزيي است. در
ه، گرفتگي به بي
ت 16 و 9 دقيق
اين مقدار از ح
ت. اين گرفتگي
ت.
استخراج و ت
رويداد نجو
تگي جزيي در
فتگي از نوع ج
14 و 58 يدق قه
فتگي در ساعت
متفاوت است. ا
شور متغير است
بل مشاهده است
ك

Gentry year 1401 Afghanistan pdf

 • خورشيدگرفت
  ن خورشيدگرف
  شود. در ساعت
  يپوشاند و گرف
  ران با تهران م
  جنوب شرق كش
  صورت جزيي قاب
  ؤسسة ژئوفيزيك
  -1
  اين
  ش
  مي
  اير
  ج
  ص
  مؤ

كي از

و شرق
ـي در

ان
رج در تقويم
در بخش كوچك
يد ده يم شود.
شهاي مياني و
شود.
ن. ايـن گرفتگـ

ك دانشگاه تهر
مسي قابل در
اين گرفتگي
مريكا و آفريقا
رفتگي در بخش
نوبي يد ده يم ش
رؤيت در ايـران
ايران
ن
سسة ژئوفيزيك
14 هجري شم
ؤيت در ايران.
و اغلب نقاط آم
ر ايران. اين گر
رق آمريكاي جن
شت. غير قابل ر
شاهده است.
جمهوري اسلامي
دانشگاه تهران
مركز تقويم مؤس

ومي سال 401

ت، غير قابل رؤ
ال شرقي آن)
قابل رؤيت در
رق و جنوب شر
نبه 10 ارديبهش
نوبگان قابل مش
ج

تنظيم شوراي م
يدادهاي نجو
26 ارديبهشت
ي شرقي و شما
17 آبان، غير
ز بخشي از شر
غاز گرفتگي شن
ش كوچكي از جن
استخراج و ت
ت تكميلي روي
كلي: دوشنبه
ا (بجز بخشهاي
كلي: سهشنبه
و آمريكا به جز
: يها
تگي جزيي: آغ
جنوبي و بخش
ك
اطلاعات
اه : گرفتگيها

 • ماهگرفتگي
  رب آسيا، اروپا
 • ماهگرفتگي
  سيا، اقيانوسيه
  خورشيدگرفتگي
 • خورشيدگرفت
  جنوب آمريكاي
  ؤسسة ژئوفيزيك
  ما
  -1
  غر
  2
  آس
  خ
  -1
  ج
  مؤ

 • تقويم رسمي سال 0410 هجري – شمسي
  مناسبتها : مصوب شوراي فرهنگ عمومي کشور
  استخراج و تنظيم : شوراي مرکز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
  روزهايهفته هجري شمسی هجري قمري ميالدي مناسبتها
  دوشنبه 0 فروردین 01 شعبان 0443 60 مارس 6166 آغاز نوروز )تعطيل(
  ” ” 66 ” ” 01 ” 6 سهشنبه
  عيد نوروز )تعطيل( و هجوم مأموران ستم شاهی پهلوي به مدرسة فيضية قم
  )0346 هو ش(و آغاز عمليات فتحالمبين )0320 هو ش(
  چهارشنبه 3 ” 61 ” ” 63 ” ” عيد نوروز )تعطيل(
  پنجشنبه 4 ” 60 ” ” 64 ” ” عيد نوروز )تعطيل(
  ” ” 65 ” ” 66 ” 5 جمعه
  شنبه 2 ” 63 ” ” 62 ” ” زادروز زرتشت پيامبر
  یكشنبه 1 ” 64 ” ” 61 ” ” روز هنرهاي نمایشی
  ” ” 61 ” ” 65 ” 1 دوشنبه
  ” ” 61 ” ” 62 ” 1 سهشنبه
  ” ” 31 ” ” 61 ” 01 چهارشنبه
  ” ” 30 ” ” 61 ” 00 پنجشنبه
  جمعه 06 ” 61 ” ” 0 آوریل ” روز جمهوري اسالمی ایران )تعطيل(
  شنبه 03 ” 31 ” ” 6 ” ” روز طبيعت )تعطيل(
  ” ” 3 ” رمضان 0 ” 04 یكشنبه
  ” ” 4 ” ” 6 ” 05 دوشنبه
  ” ” 5 ” ” 3 ” 02 سهشنبه
  ” ” 2 ” ” 4 ” 01 چهارشنبه
  پنجشنبه 01 ” 5 ” ” 1 ” ” روز سالمتی
  ” ” 1 ” ” 2 ” 01 جمعه
  ” ” 1 ” ” 1 ” 61 شنبه
  روز ملی فناوري هستهاي و روز هنر انقالب اسالمی )سالروز شهادت سيد مرتضی
  آوینی و 0316هو ش(
  ” ” 01 ” ” 1 ” 60 یكشنبه
  شهادت امير سپهبد علی صياد شيرازي )0311 هو ش( و سالروز افتتاح حساب
  شمارۀ 011 به فرمان حضرت امام ) رحمة هللا عليه( و تأسيس بنياد مسكن انقالب
  اسالمی ) 0351 هو ش(
  ” ” 00 ” ” 1 ” 66 دوشنبه
  سهشنبه 63 ” 01 ” ” 06 ” ” وفات حضرت خدیجه سالم اهلل عليها ) 3 سال قبل از هجرت(
  ” ” 03 ” ” 00 ” 64 چهارشنبه
  پنجشنبه 65 ” 06 ” ” 04 ” ” روز بزرگداشت عطار نيشابوري
  ” ” 05 ” ” 03 ” 62 جمعه
  ” ” 02 ” ” 04 ” 61 شنبه
  یكشنبه 61 ” 05 ” ” 01 ” ” والدت حضرت امام حسن مجتبی عليهالسالم ) 3 هو ق( و روز اكرام و تكریم خيرین
  دوشنبه 61 ” 02 ” ” 01 ” ” روز ارتش جمهوري اسالمی و نيروي زمينی
  ” ” 01 ” ” 01 ” 31 سهشنبه
  چهارشنبه 30 ” 01 ” ” 61 ” ” شب قدر
  تقويم رسمي سال 0410 هجري – شمسي
  مناسبتها : مصوب شوراي فرهنگ عمومي کشور
  استخراج و تنظيم : شوراي مرکز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
  روزهايهفته هجري شمسی هجري قمري ميالدي مناسبتها
  6166 آوریل 60 0443 رمضان 01 اردیبهشت 0 پنجشنبه
  ضربت خوردن حضرت امام علی عليهالسالم )41 هو ق( و روز نهجالبالغه و روز
  بزرگداشت سعدي
  ” ” 66 ” ” 61 ” 6 جمعه
  شب قدر و تأسيس سپاه پاسداران انقالب اسالمی )0351 هو ش( و سالروز اعالم
  انقالب فرهنگی )0351 هو ش(
  ” ” 63 ” ” 60 ” 3 شنبه
  شهادت حضرت امام علی عليهالسالم )41 هو ق( )تعطيل( و شهادت امير سپهبد
  قرنی ) 0351 هو ش( روز و بزرگداشت شيخ بهایی و روز معماري
  یكشنبه 4 ” 66 ” ” 64 ” ” شب قدر
  دوشنبه 5 ” 63 ” ” 65 ” ” شكست حمله نظامی آمریكا به ایران در طبس )0351 هو ش(
  ” ” 62 ” ” 64 ” 2 سهشنبه
  چهارشنبه 1 ” 65 ” ” 61 ” ” روز ایمنی حمل و نقل
  ” ” 61 ” ” 62 ” 1 پنجشنبه
  جمعه 1 ” 61 ” ” 61 ” ” روز جهانی قدس )آخرین جمعه ماه رمضان( و روز شوراها
  شنبه 01 ” 61 ” ” 31 ” ” روز ملی خليج فارس
  یكشنبه 00 ” 61 ” ” 0 مه ” روز جهانی كار و كارگر
  ” ” 6 ” شوال 0 ” 06 دوشنبه
  عيد سعيد فطر)تعطيل( و شهادت استاد مرتضی مطهري )0351 هو ش( و روز
  معلم
  سهشنبه 03 ” 6 ” ” 3 ” ” تعطيل به مناسبت عيد سعيد فطر
  ” ” 4 ” ” 3 ” 04 چهارشنبه
  پنجشنبه 05 ” 4 ” ” 5 ” ” روز بزرگداشت شيخ صدوق
  ” ” 2 ” ” 5 ” 02 جمعه
  ” ” 1 ” ” 2 ” 01 شنبه
  یكشنبه 01 ” 1 ” ” 1 ” ” روز بيماريهاي خاص و صعب العالج
  دوشنبه 01 ” 1 ” ” 1 ” ” روز بزرگداشت شيخ كلينی
  ” ” 01 ” ” 1 ” 61 سهشنبه
  ” ” 00 ” ” 01 ” 60 ه چهارشنب
  ” ” 06 ” ” 00 ” 66 پنجشنبه
  ” ” 03 ” ” 06 ” 63 جمعه
  شنبه 64 ” 03 ” ” 04 ” ” لغو امتياز تنباكو به فتواي آیتاهلل ميرزا حسن شيرازي )0611 هو ش(
  یكشنبه 65 ” 04 ” ” 05 ” ” روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسی
  ” ” 02 ” ” 05 ” 62 دوشنبه
  ” ” 01 ” ” 02 ” 61 سهشنبه
  چهارشنبه 61 ” 01 ” ” 01 ” ” روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانهاي و روز بزرگداشت حكيم عمر خيام
  ” ” 01 ” ” 01 ” 61 پنجشنبه
  جمعه 31 ” 01 ” ” 61 ” ” روز ملی جمعيت
  ” ” 60 ” ” 61 ” 30 شنبه
  روز اهداي عضو، اهداي زندگی
  تقويم رسمي سال 0410 هجري – شمسي
  مناسبتها : مصوب شوراي فرهنگ عمومي کشور
  استخراج و تنظيم : شوراي مرکز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
  روزهاي هفته هجري شمسی هجري قمري ميالدي مناسبتها
  یكشنبه 0 خرداد 60 شوال 0443 66 مه 6166 روز بهرهوري و بهينه سازي مصرف و روز بزرگداشت مالصدرا )صدرالمتألهين(
  ” ” 63 ” ” 66 ” 6 دوشنبه
  سهشنبه 3 ” 63 ” ” 64 ” ” فتح خرمشهر در عمليات بيتالمقدس )0320 هو ش( و روز مقاومت، ایثار و پيروزي
  چهارشنبه 4 ” 64 ” ” 65 ” ” روز دزفول و روز مقاومت و پایداري
  پنجشنبه 5 ” 65 ” ” 62 ” ” شهادت حضرت امام جعفر صادق عليهالسالم )041 هو ق( )تعطيل(
  ” ” 61 ” ” 62 ” 2 جمعه
  ” ” 61 ” ” 61 ” 1 شنبه
  ” ” 61 ” ” 61 ” 1 یكشنبه
  ” ” 31 ” ” 61 ” 1 دوشنبه
  ” ” 30 ” ” 31 ” 01 سهشنبه
  چهارشنبه 00 ” 0 ذيالقعده ” 0 ژوئن “
  والدت حضرت معصومه سالم اهلل عليها )013 هو ق( و روز دختران و آغاز دهه
  كرامت
  ” ” 6 ” ” 6 ” 06 پنجشنبه
  ” ” 3 ” ” 3 ” 03 جمعه
  ” ” 4 ” ” 4 ” 04 شنبه
  رحلت حضرت امام خمينی )رحمة اهلل عليه( رهبر كبير انقالب و بنيانگذار جمهوري
  اسالمی ایران )0321 هو ش( و انتخاب حضرت آیتاهلل امام خامنهاي به رهبري
  )0321 هو ش( )تعطيل(
  ” ” 5 ” ” 5 ” 05 یكشنبه
  روز تجليل از امامزادگان و بقاع متبركه و قيام خونين 05 خرداد )0346 هو ش(
  )تعطيل( و روز جهانی محيط زیست
  دوشنبه 02 ” 2 ” ” 2 ” ” روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ عليهالسالم
  ” ” 1 ” ” 1 ” 01 سهشنبه
  ” ” 1 ” ” 1 ” 01 چهارشنبه
  ” ” 1 ” ” 1 ” 01 پنجشنبه
  جمعه 61 ” 01 ” ” 01 ” ” روز صنایع دستی – روز ملی فرش
  شنبه 60 ” 00 ” ” 00 ” ” والدت حضرت امام رضا عليهالسالم )041 هو ق(
  ” ” 06 ” ” 06 ” 66 یكشنبه
  ” ” 03 ” ” 03 ” 63 دوشنبه
  ” ” 04 ” ” 04 ” 64 سهشنبه
  ” ” 05 ” ” 05 ” 65 چهارشنبه
  پنجشنبه 62 ” 02 ” ” 02 ” ” شهادت سربازان دلير اسالم: بخارایی، امانی، صفار هرندي و نيك نژاد)0344 هو ش(
  ” ” 01 ” ” 01 ” 61 جمعه
  روز جهاد كشاورزي )تشكيل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمينی )رحمة
  اهلل عليه ( و 0351 هو ش(
  ” ” 01 ” ” 01 ” 61 شنبه
  یكشنبه 61 ” 01 ” ” 01 ” ” درگذشت دكتر علی شریعتی )0352 هو ش(
  ” ” 61 ” ” 61 ” 31 دوشنبه
  سهشنبه 30 ” 60 ” ” 60 ” ” شهادت دكتر مصطفی چمران )0321 هو ش( و روز بسيج استادان
  تقويم رسمي سال 0410 هجري – شمسي
  مناسبتها : مصوب شوراي فرهنگ عمومي کشور
  استخراج و تنظيم : شوراي مرکز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
  روزهاي هفته هجري شمسی هجري قمري ميالدي مناسبتها
  6166 ژوئن 66 0443 ذيالقعده 66 تير 0 چهارشنبه
  روز تبليغ و اطالعرسانی دینی )سالروز صدور فرمان حضرت امام خمينی )رحمة
  اهلل عليه( مبنی بر تأسيس سازمان تبليغات اسالمی و 0321 هو ش( و روز اصناف
  63 ” ” 63 ” 6 پنجشنبه ” “
  ” ” 64 ” ” 64 ” 3 جمعه
  ” ” 65 ” ” 65 ” 4 شنبه
  62 ” ” 62 ” 5 یكشنبه ” “
  ” ” 61 ” ” 61 ” 2 دوشنبه
  ” ” 61 ” ” 61 ” 1 سهشنبه
  شهادت مظلومانة آیتاهلل دكتر بهشتی و 16 تن از یاران امام خمينی )رحمة اهلل
  عليه( با انفجار بمب به دست منافقان در دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمی
  )0321 هو ش( و روز قوۀ قضایيه و بمباران شيميایی شهر سردشت )0322 هو ش(
  رچها شنبه 1 ” 61 ” ” 61 ” ” روز مبارزه با سالحهاي شيميایی و ميكروبی
  ” ” شهادت حضرت امام محمد تقی عليهالسالم »جواداالئمه« )661 هو ق( پنجشنبه 1 ” 31 ” ” 31
  جمعه 01 ” 0 يذ الحجه ” 0 ژوئيه “
  سالروز ازدواج حضرت امام علی عليهالسالم و حضرت فاطمه سالماهلل عليها
  6 (هو ق(و روز ازدواج و روز صنعت و معدن
  شنبه 00 ” 6 ” ” 6 ” ” شهادت آیتاهلل صدوقی چهارمين شهيد محراب به دست منافقان )0320 هو ش(
  3 ” ” 3 ” 06 یكشنبه ” “
  حمله ددمنشانة ناوگان آمریكاي جنایتكار به هواپيماي مسافربري جمهوري
  اسالمی ایران )0321 هو ش( و روز افشاي حقوق بشر آمریكایی
  ” ” 4 ” ” 4 ” 03 دوشنبه
  سهشنبه 04 ” 5 ” ” 5 ” ” روز قلم
  شهادت مظلومانة زائران خانه خدا به دست مأموران آل سعود )0322 هو ش و چهارشنبه 05 ” 2 ” ” 2″ “
  برابر با 2 ذيالحجه 0411 هو ق(
  ” ” شهادت حضرت امام محمد باقر عليهالسالم )004 هو ق( پنجشنبه 02 ” 1 ” ” 1
  ” ” 1 ” ” 1 ” 01 جمعه
  شنبه 01 ” 1 ” ” 1 ” ” روز عرفه )روز نيایش( و روز ادبيات كودكان و نوجوانان
  01 ” ” عيد سعيد قربان )تعطيل( و آغاز دهه امامت و والیت یكشنبه 01 ” 01″ “
  ” ” 00 ” ” 00 ” 61 دوشنبه
  سهشنبه 60 ” 06 ” ” 06 ” ” روز عفاف و حجاب
  چهارشنبه 66 ” 03 ” ” 03 ” ” روز بزرگداشت خوارزمی و روز فناوري اطالعات
  04 ” ” روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان پنجشنبه 63 ” 04″ “
  جمعه 64 ” 05 ” ” 05 ” ” والدت حضرت امام علی النقی الهادي عليه السالم ) 606 هو ق(
  شنبه 65 ” 02 ” ” 02 ” ” روز بهزیستی و تأمين اجتماعی
  01 ” ” سالروز تأسيس نهاد شوراي نگهبان یكشنبه 62 ” 01″ “
  دوشنبه 61 ” 01 ” ” 01 ” ” عيد سعيد غدیر خم )01 هو ق( )تعطيل(
  ” ” 01 ” ” 01 ” 61 سهشنبه
  چهارشنبه 61 ” 61 ” ” 61 ” ” والدت حضرت امام موسی كاظم عليهالسالم) 061 هو ق(
  60 ” ” 60 ” 31 پنجشنبه ” “
  ” ” 66 ” ” 66 ” 30 جمعه
  تقويم رسمي سال 0410 هجري – شمسي
  مناسبتها : مصوب شوراي فرهنگ عمومي کشور
  استخراج و تنظيم : شوراي مرکز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
  روزهاي هفته هجري شمسی هجري قمري ميالد ي مناسبتها
  6166 ژوئيه 63 0443 ذيالحجه 63 مرداد 0 شنبه
  یكشنبه 6 ” 64 ” ” 64 ” ” روز مباهلة پيامبر اسالم صلی اهلل عليه و آله )01 هو ق(
  دوشنبه 3 ” 65 ” ” 65 ” ” روز خانواده و تكریم بازنشستگان
  سهشنبه 4 ” 62 ” ” 62 ” ” روز بزرگداشت شيخ صفیالدین اردبيلی
  چهارشنبه 5 ” 61 ” ” 61 ” ” سالروز عمليات افتخار آفرین مرصاد )0321 هو ش(
  ” ” 61 ” ” 61 ” 2 پنجشنبه
  ” ” 61 ” ” 61 ” 1 جمعه
  ” ” 31 0444 محرم 0 ” 1 شنبه
  آغاز سال 0444 هجري قمري و روز شعر و ادبيات آیينی – روز بزرگداشت محتشم
  كاشانی و روز بزرگداشت شيخ شهابالدین سهروردي )شيخ اشراق(
  یكشنبه 1 ” 6 ” ” 30 ” ” روز اهداي خون
  ” اوت 0 ” ” 3 ” 01 دوشنبه
  ” ” 6 ” ” 4 ” 00 سهشنبه
  ” ” 3 ” ” 5 ” 06 چهارشنبه
  ” ” 4 ” ” 2 ” 03 پنجشنبه
  جمعه 04 ” 1 ” ” 5 ” ” صدور فرمان مشروطيت )0615 هو ش( و روز حقوق بشر اسالمی و كرامت انسانی
  ” ” 2 ” ” 1 ” 05 شنبه
  یكشنبه 02 ” 1 ” ” 1 ” ” تاسوعاي حسينی )تعطيل( و تشكيل جهاد دانشگاهی )0351 هو ش(
  دوشنبه 01 ” 01 ” ” 1 ” ” عاشوراي حسينی )تعطيل( و روز خبرنگار
  سهشنبه 01 ” 00 ” ” 1 ” ” روز تجليل از اسرا و مفقودان و روز بزرگداشت شهداي مدافع حرم
  چهارشنبه 01 ” 06 ” ” 01 ” ” شهادت حضرت امام زینالعابدین عليه السالم )15 هو ق(
  ” ” 00 ” ” 03 ” 61 پنجشنبه
  جمعه 60 ” 04 ” ” 06 ” ” روز حمایت از صنایع كوچك
  شنبه 66 ” 05 ” ” 03 ” ” روز تشكلها و مشاركتهاي اجتماعی
  یكشنبه 63 ” 02 ” ” 04 ” ” روز مقاومت اسالمی
  ” ” 05 ” ” 01 ” 64 دوشنبه
  ” ” 02 ” ” 01 ” 65 سهشنبه
  چهارشنبه 62 ” 01 ” ” 01 ” ” آغاز بازگشت آزادگان به ميهن اسالمی )0321 هو ش(
  ” ” 01 ” ” 61 ” 61 پنجشنبه
  جمعه 61 ” 60 ” ” 01 ” ” كودتاي آمریكا براي بازگرداندن شاه )0336 هو ش(
  ” ” 61 ” ” 66 ” 61 شنبه
  یكشنبه 31 ” 63 ” ” 60 ” ” روز بزرگداشت عالمه مجلسی و روز جهانی مسجد
  ” ” 66 ” ” 64 ” 30 دوشنبه
  تقويم رسمي سال 0410 هجري – شمسي
  مناسبتها : مصوب شوراي فرهنگ عمومي کشور
  استخراج و تنظيم : شوراي مرکز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
  روزهاي هفته هجري شمسی هجري قمري ميالدي مناسبتها
  6166 اوت 63 0444 محرم 65 شهریور 0 سهشنبه
  شهادت حضرت امام زینالعابدین عليه السالم )15 هو ق( به روایتی و روز بزرگداشت
  ابوعلی سينا و روز پزشك
  چهارشنبه 6 ” 62 ” ” 64 ” ” آغاز هفتة دولت و شهادت سيد علی اندرزگو )01 رمضان – 0351 هو ش(
  ” ” 65 ” ” 61 ” 3 پنجشنبه
  جمعه 4 ” 61 ” ” 62 ” ” روز كارمند
  شنبه 5 ” 61 ” ” 61 ” ” روز بزرگداشت محمدبن زكریاي رازي و روز داروسازي و روز كشتی
  ” ” 61 ” ” 31 ” 2 یكشنبه
  ” ” 61 ” صفر 0 ” 1 دوشنبه
  ” ” 31 ” ” 6 ” 1 سهشنبه
  روز مبارزه با تروریسم )انفجار دفتر نخستوزیري به دست منافقان و شهادت
  مظلومانة شهيدان رجایی و باهنر و 0321 هو ش(
  ” ” 30 ” ” 3 ” 1 چهارشنبه
  ” سپتامبر 0 ” ” 4 ” 01 پنجشنبه
  ” ” 6 ” ” 5 ” 00 جمعه
  شنبه 06 ” 2 ” ” 3 ” ” روز مبارزه با استعمار انگليس )سالروز شهادت ریيسعلی دلواري(
  ” ” 4 ” ” 1 ” 03 یكشنبه
  شهادت حضرت امام حسن مجتبی عليهالسالم )51 هو ق( به روایتی و روز بزرگداشت
  سلمان فارسی و روز تعاون و روز بزرگداشت ابوریحان بيرونی
  دوشنبه 04 ” 1 ” ” 5 ” ” شهادت آیتاهلل قدوسی و سرتيپ وحيد دستجردي )0321 هو ش(
  ” ” 2 ” ” 1 ” 05 سهشنبه
  ” ” 1 ” ” 01 ” 02 چهارشنبه
  پنجشنبه 01 ” 00 ” ” 1 ” ” قيام01شهریور و كشتارجمعیاز مردم بهدستمأمورانستمشاهیپهلوي)0351هو ش(
  ” ” 1 ” ” 06 ” 01 جمعه
  شنبه 01 ” 03 ” ” 01 ” ” وفاتآیتاهلل سيدمحمود طالقانی اولين امام جمعة تهران )0351 هو ش(
  یكشنبه 61 ” 04 ” ” 00 ” ” شهادت دومين شهيد محراب آیتاهلل مدنی به دست منافقان )0321 هو ش(
  دوشنبه 60 ” 05 ” ” 06 ” ” روز سينما
  ” ” 03 ” ” 02 ” 66 سهشنبه
  ” ” 04 ” ” 01 ” 63 چهارشنبه
  ” ” 05 ” ” 01 ” 64 پنجشنبه
  ” ” 02 ” ” 01 ” 65 جمعه
  شنبه 62 ” 61 ” ” 01 ” ” اربعين حسينی )تعطيل(
  یكشنبه 61 ” 60 ” ” 01 ” ” روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد سيد محمد حسين شهریار
  ” ” 01 ” ” 66 ” 61 دوشنبه
  ” ” 61 ” ” 63 ” 61 سهشنبه
  ” ” 60 ” ” 64 ” 31 چهارشنبه
  ” ” 66 ” ” آغاز جنگ تحميلی )0351 هو ش( و آغاز هفتة دفاع مقدس پنجشنبه 30 ” 65
  تقويم رسمي سال 0410 هجري – شمسي
  مناسبتها : مصوب شوراي فرهنگ عمومي کشور
  استخراج و تنظيم : شوراي مرکز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
  روزهاي هفته هجري شمسی هجري قمري ميالدي مناسبتها
  6166 سپتامبر 63 0444 صفر 62 0 مهر جمعه
  شنبه 6 ” 61 ” ” 64 ” ” روز وقف – روز بزرگداشت شهداي منا
  ” ” 65 ” ” 61 ” 3 یكشنبه
  رحلت حضرت رسول اكرم صلیاهلل عليه و آله )00 هو ق( و شهادت حضرت امام
  حسن مجتبی عليهالسالم )51 هو ق()تعطيل(
  دوشنبه 4 ” 61 ” ” 62 ” ” روز سرباز
  ” ” 61 ” ” 31 ” 5 سهشنبه
  شهادت حضرت امام رضا عليهالسالم ) 613 هو ق( )تعطيل( و شكست حصر آبادان
  در عمليات ثامن االئمه عليهالسالم )0321 هو ش( و روز گردشگري
  چهارشنبه 2 ” 0 ربيعاالول ” 61 ” ” هجرت حضرت رسول اكرم صلیاهلل عليه و آله از مكه به مدینه
  ” ” 61 ” ” 6 ” 1 پنجشنبه
  روز بزرگداشت فرماندهان شهيد دفاع مقدس و شهادت سرداران اسالم: فالحی،
  فكوري، نامجو، كالهدوز و جهانآرا )0321 هو ش( و روز آتشنشانی و ایمنی و روز
  بزرگداشت شمس
  جمعه 1 ” 3 ” ” 31 ” ” روز بزرگداشت مولوي
  شنبه 1 ” 4 ” ” 0 اكتبر ” روز همبستگی و همدردي با كودكان و نوجوانان فلسطينی و روز جهانی سالمندان
  ” ” 6 ” ” 5 ” 01 یكشنبه
  ” ” 3 ” ” 2 ” 00 دوشنبه
  ” ” 4 ” ” 1 ” 06 سهشنبه
  ” ” 5 ” ” 1 ” 03 چهارشنبه
  شهادت حضرت امام حسن عسكري عليهالسالم ) 621 هو ق( و آغاز امامت حضرت
  ولیعصر)عج()تعطيل( و هجرت حضرت امام خمينی )ر حمة اهلل عليه( از عراق به
  پاریس )0351 هو ش( و روز نيروي انتظامی
  پنجشنبه 04 ” 1 ” ” 2 ” ” روز دامپزشكی
  جمعه 05 ” 01 ” ” 1 ” ” روز روستا و عشایر
  ” ” 1 ” ” 00 ” 02 شنبه
  ” ” 1 ” ” 06 ” 01 یكشنبه
  والدت حضرت رسول اكرم صلیاهلل عليه و آله به روایت اهل سنت )53 سال قبل
  از هجرت( و آغاز هفته وحدت
  ” ” 01 ” ” 03 ” 01 دوشنبه
  ” ” 00 ” ” 04 ” 01 سهشنبه
  چهارشنبه 61 ” 05 ” ” 06 ” ” روز بزرگداشت حافظ
  ” ” 03 ” ” 02 ” 60 پنجشنبه
  ” ” 04 ” ” 01 ” 66 جمعه
  والدت حضرت رسول اكرم صلی اهلل عليه و آله ) 53 سال قبل از هجرت( و روز
  اخالق و مهرورزي و والدت حضرت امام جعفر صادق عليهالسالم مؤسس مذهب
  جعفري)13 هو ق()تعطيل( و روز جهانی استاندارد
  ” ” 05 ” ” 01 ” 63 شنبه
  شهادت پنجمين شهيد محراب آیتاهلل اشرفی اصفهانی به دست منافقان )0320
  هو ش( و روز جهانی نابينایان )عصاي سفيد(
  یكشنبه 64 ” 01 ” ” 02 ” ” روز ملی پارالمپيك
  ” ” 01 ” ” 61 ” 65 دوشنبه
  سهشنبه 62 ” 60 ” ” 01 ” ” روز تربيت بدنی و ورزش
  ” ” 01 ” ” 66 ” 61 چهارشنبه
  ” ” 61 ” ” 63 ” 61 پنجشنبه
  جمعه 61 ” 64 ” ” 60 ” ” روز صادرات
  ” ” 66 ” ” 65 ” 31 شنبه
  تقويم رسمي سال 0410 هجري – شمسي
  مناسبتها : مصوب شوراي فرهنگ عمومي کشور
  استخراج و تنظيم : شوراي مرکز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
  روزهاي هفته هجري شمسی هجري قمري ميالدي مناسبتها
  یكشنبه 0 آبان 62 ربيعاالول 0444 63 اكتبر 6166 روز بزرگداشت ابوالفضل بيهقی
  ” ” 64 ” ” 61 ” 6 دوشنبه
  ” ” 65 ” ” 61 ” 3 سهشنبه
  ” ” 62 ” ” 61 ” 4 چهارشنبه
  اعتراض و افشاگري حضرت امام خمينی )رحمة اهللعليه( عليه پذیرش كاپيتوالسيون
  )0343 هو ش(
  ” ” 61 ” ربيعالثانی 0 ” 5 پنجشنبه
  ” ” 61 ” ” 6 ” 2 جمعه
  ” ” 61 ” ” 3 ” 1 شنبه
  یكشنبه 1 ” 4 ” ” 31 ” ” شهادت محمدحسين فهميده)بسيجی 03 ساله( و روز نوجوان و بسيج دانشآموزي
  ” ” 30 ” ” 5 ” 1 دوشنبه
  سهشنبه 01 ” 2 ” ” 0 نوامبر ” شهادت آیتاهلل قاضی طباطبایی اولين شهيد محراب به دست منافقان)0351 هو ش(
  ” ” 6 ” ” 1 ” 00 چهارشنبه
  پنجشنبه 06 ” 1 ” ” 3 ” ” والدت حضرت امام حسن عسكري عليهالسالم ) 636 هو ق(
  ” ” 4 ” ” 1 ” 03 جمعه
  تسخير النة جاسوسی آمریكا به دست دانشجویان پيرو خط امام )0351 هو ش( و
  روز ملی مبارزه با استكبار جهانی و روز دانش آموز
  شنبه 04 ” 01 ” ” 5 ” ” وفات حضرت معصومه سالماهللعليها)610هو ق( و روز فرهنگ عمومی
  ” ” 2 ” ” 00 ” 05 یكشنبه
  ” ” 1 ” ” 06 ” 02 دوشنبه
  ” ” 1 ” ” 03 ” 01 سهشنبه
  ” ” 1 ” ” 04 ” 01 چهارشنبه
  پنجشنبه 01 ” 05 ” ” 01 ” ” روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
  ” ” 00 ” ” 02 ” 61 جمعه
  ” ” 06 ” ” 01 ” 60 شنبه
  ” ” 03 ” ” 01 ” 66 یكشنبه
  ” ” 04 ” ” 01 ” 63 دوشنبه
  ” ” 05 ” ” 61 ” 64 سهشنبه
  روزكتاب، كتابخوانی و كتابدارو روز بزرگداشت آیتاهلل عالمه سيدمحمدحسين
  طباطبایی )0321 هو ش(
  ” ” 02 ” ” 60 ” 65 چهارشنبه
  ” ” 01 ” ” 66 ” 62 پنجشنبه
  ” ” 01 ” ” 63 ” 61 جمعه
  ” ” 01 ” ” 64 ” 61 شنبه
  ” ” 61 ” ” 65 ” 61 یكشنبه
  دوشنبه 31 ” 62 ” ” 60 ” ” روز حكمت و فلسفه – روز بزرگداشت ابونصر فارابی
  تقويم رسمي سال 0410 هجري – شمسي
  مناسبتها : مصوب شوراي فرهنگ عمومي کشور
  استخراج و تنظيم : شوراي مرکز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
  روزهاي هفته هجري شمسی هجري قمري ميالدي مناسبتها
  6166 نوامبر 66 0444 ربيعالثانی 61 آذر 0 سهشنبه
  ” ” 63 ” ” 61 ” 6 چهارشنبه
  ” ” 64 ” ” 61 ” 3 پنجشنبه
  ” ” 65 ” ” 31 ” 4 جمعه
  ” ” 62 ” جمادياالولی 0 ” 5 شنبه
  روز بسيج مستضعفان )تشكيل بسيج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمينی
  )رحمة اهلل عليه( و 0351 هو ش(
  ” ” 61 ” ” 6 ” 2 یكشنبه
  دوشنبه 1 ” 3 ” ” 61 ” ” روز نيروي دریایی
  ” ” 61 ” ” 4 ” 1 سهشنبه
  ” ” 31 ” ” 5 ” 1 چهارشنبه
  والدت حضرت زینب سالم اهلل عليه 5ا ) هو. ق( و روز پرستار و روز بزرگداشت شيخ
  مفيد
  پنجشنبه 01 ” 2 ” ” 0 دسامبر ” شهادت آیتاهلل سيد حسن مدرس )0302 هو ش( و روز مجلس
  جمعه 00 ” 1 ” ” 6 ” ” شهادت ميرزا كوچك خان جنگلی )0311 هو ش(
  ” ” 3 ” ” 1 ” 06 شنبه
  روز قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران)تصویب قانون اساسی جمهوري اسالمی
  ایران و 0351 هو ش( و روز جهانی معلوالن
  ” ” 4 ” ” 1 ” 03 یكشنبه
  ” ” 5 ” ” 01 ” 04 دوشنبه
  ” ” 2 ” ” 00 ” 05 سهشنبه
  چهارشنبه 02 ” 06 ” ” 1 ” ” روز دانشجو
  پنجشنبه 01 ” 03 ” ” 1 ” ” شهادت حضرت فاطمة زهرا سالماهلل عليها )00 هو ق( به روایتی
  ” ” 1 ” ” 04 ” 01 جمعه
  ” ” 01 ” ” 05 ” 01 شنبه
  تشكيل شوراي عالی انقالب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمينی )رحمة اهلل عليه(
  )0323هو ش(
  یكشنبه 61 ” 02 ” ” 00 ” ” شهادت آیتاهلل دستغيب سومين شهيد محراب به دست منافقان )0321 هو ش(
  ” ” 06 ” ” 01 ” 60 دوشنبه
  ” ” 03 ” ” 01 ” 66 سهشنبه
  ” ” 04 ” ” 01 ” 63 چهارشنبه
  ” ” 05 ” ” 61 ” 64 پنجشنبه
  جمعه 65 ” 60 ” ” 02 ” ” روز پژوهش
  ” ” 01 ” ” 66 ” 62 شنبه
  ” ” 01 ” ” 63 ” 61 یكشنبه
  شهادت آیتاهلل دكتر محمد مفتح )0351 هو ش( و روز وحدت حوزه و دانشگاه و
  روز جهانعاري از خشونت و افراطی گري
  ” ” 01 ” ” 64 ” 61 دوشنبه
  ” ” 61 ” ” 65 ” 61 سهشنبه
  چهارشنبه 31 ” 62 ” ” 60 ” ” شب یلدا
  تقويم رسمي سال 0410 هجري – شمسي
  مناسبتها : مصوب شوراي فرهنگ عمومي کشور
  استخراج و تنظيم : شوراي مرکز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
  روزهاي هفته هجري شمسی هجري قمر ي ميالدي مناسبتها
  6166دسامبر 66 0444 جمادياالولی 61 دي 0 پنجشنبه
  ” ” 63 ” ” 61 ” 6 جمعه
  ” ” 64 ” ” 61 ” 3 شنبه
  یكشنبه 4 ” 0 جماديالثانيه ” 65 ” ” والدت حضرت عيسی مسيح عليهالسالم – روز بزرگداشت رودكی
  دوشنبه 5 ” 6 ” ” 62 ” ” روز ایمنی در برابر زلزله و كاهش اثرات بالیاي طبيعی
  سهشنبه 2 ” 3 ” ” 61 ” ” شهادت حضرت فاطمة زهرا سالم اهلل عليها )00 هو ق( )تعطيل(
  ” ” 61 ” ” 4 ” 1 چهارشنبه
  سالروز تشكيل نهضت سوادآموزي به فرمان حضرت امام خمينی)رحمة اهلل عليه(
  )0351 هو ش(
  ” ” 61 ” ” 5 ” 1 پنجشنبه
  جمعه 1 ” 2 ” ” 31 ” ” روز بصيرت و ميثاق امت با والیت
  ” ” 30 ” ” 1 ” 01 شنبه
  یكشنبه 00 ” 1 ” ” 0 ژانویه 6163 آغاز سال 6163 ميالدي
  ” ” 6 ” ” 1 ” 06 دوشنبه
  ” ” 3 ” ” 01 ” 03 سهشنبه
  روز جهانی مقاومت و شهادت الگوي اخالص و عمل سردار سپهبد قاسم سليمانی
  به دست استكبار جهانی
  ” ” 4 ” ” 00 ” 04 چهارشنبه
  ” ” 5 ” ” 06 ” 05 پنجشنبه
  ” ” 2 ” ” 03 ” 02 جمعه
  سالروز وفات حضرت امالبنين سالم اهلل عليها و روز تكریم مادران و همسران
  شهدا – روز شهداي دانشجو )شهادت سيدحسين علمالهدي و همرزمان وي در
  هویزه(
  ” ” 1 ” ” 04 ” 01 شنبه
  ” ” 1 ” ” 05 ” 01 یكشنبه
  دوشنبه 01 ” 02 ” ” 1 ” ” قيام خونين مردم قم )0352 هو ش(
  سهشنبه 61 ” 01 ” ” 01 ” ” شهادت ميرزاتقیخان اميركبير)0631 هو ش(
  ” ” 00 ” ” 01 ” 60 چهارشنبه
  پنجشنبه 66 ” 01 ” ” 06 ” ” تشكيلشوراي انقالب به فرمان حضرت امامخمينی)ر حمة اهلل عليه()0351 هو ش(
  ” ” 03 ” ” 61 ” 63 جمعه
  والدت حضرت فاطمة زهرا سالم اهلل عليها )هشتم قبل از هجرت( و روز زن و تولد
  حضرت امام خمينی )رحمة هللا عليه( رهبر كبير انقالب اسالمی)0361 هو ق(
  ” ” 04 ” ” 60 ” 64 شنبه
  ” ” 05 ” ” 66 ” 65 یكشنبه
  دوشنبه 62 ” 63 ” ” 02 ” ” فرار شاه معدوم )0351 هو ش(
  ” ” 01 ” ” 64 ” 61 سهشنبه
  شهادت نواب صفوي، طهماسبی، برادران واحدي و ذوالقدر از فدایيان اسالم
  )0334 هو ش(
  ” ” 01 ” ” 65 ” 61 چهارشنبه
  پنجشنبه 61 ” 62 ” ” 01 ” ” روز غزه
  ” ” 61 ” ” 61 ” 31 جمعه
  تقويم رسمي سال 0410 هجري – شمسي
  مناسبتها : مصوب شوراي فرهنگ عمومي کشور
  استخراج و تنظيم : شوراي مرکز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
  روزهاي هفته هجري شمسی هجري قمري ميالدي مناسبتها
  6163 ژانویه 60 0444 جماديالثانيه 61 بهمن 0 شنبه
  ” ” 66 ” ” 61 ” 6 یكشنبه
  دوشنبه 3 ” 0 رجب ” 63 ” ” والدت حضرت امام محمد باقر عليهالسالم )51 هو ق(
  ” ” 64 ” ” 6 ” 4 سهشنبه
  چهارشنبه 5 ” 3 ” ” 65 ” ” شهادت حضرت امام علیالنقی الهادي عليهالسالم ) 654 هو ق(
  ” ” 62 ” ” 4 ” 2 پنجشنبه
  سالروز حماسة مردم آمل و روز آواها و نواهاي ایرانی روز و بزرگداشت صفیالدین
  اُرمَوي
  ” ” 61 ” ” 5 ” 1 جمعه
  ” ” 61 ” ” 2 ” 1 شنبه
  ” ” 61 ” ” 1 ” 1 یكشنبه
  ” ” 31 ” ” 1 ” 01 دوشنبه
  ” ” 30 ” ” 1 ” 00 سهشنبه
  ” فوریه 0 ” ” 01 ” 06 چهارشنبه
  والدت حضرت امام محمدتقی عليهالسالم » جواداالئمه 015 » (هو ق(و بازگشت
  حضرت امام خمينی )رحمة اهلل عليه( به ایران )0351 هو ش( و آغاز دهة مبارك
  فجر انقالب اسالمی
  ” ” 6 ” ” 00 ” 03 پنجشنبه
  جمعه 04 ” 06 ” ” 3 ” ” روز فناوري فضایی
  ” ” 4 ” ” 03 ” 05 شنبه
  والدت حضرت امام علی عليه السالم)63 سال قبل از هجرت()تعطيل( و روز پدرو
  آغاز ایام البيض )اعتكاف(
  ” ” 5 ” ” 04 ” 02 یكشنبه
  ” ” 2 ” ” 05 ” 01 دوشنبه
  ارتحال حضرت زینب سالم اهلل عليها)26 هو ق( و تغيير قبلة مسلمين از
  بيتالمقدس به مكه معظمه ) 6 هو ق(
  ” ” 1 ” ” 02 ” 01 سهشنبه
  چهارشنبه 01 ” 01 ” ” 1 ” ” روز نيروي هوایی
  ” ” 1 ” ” 01 ” 61 پنجشنبه
  ” ” 01 ” ” 01 ” 60 جمعه
  شنبه 66 ” 61 ” ” 00 ” ” پيروزي انقالب اسالمی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی )0351 هو ش( )تعطيل(
  ” ” 06 ” ” 60 ” 63 یكشنبه
  ” ” 03 ” ” 66 ” 64 دوشنبه
  ” ” 04 ” ” 63 ” 65 سهشنبه
  ” ” 05 ” ” 64 ” 62 چهارشنبه
  پنجشنبه 61 ” 65 ” ” 02 ” ” شهادت حضرت امام موسی كاظم عليه السالم ) 013 هو ق(
  ” ” 01 ” ” 62 ” 61 جمعه
  ” ” 01 ” ” 61 ” 61 شنبه
  مبعث حضرت رسول اكرم صلی اهلل عليه و آله )03 سال قبل از هجرت( )تعطيل(و
  قيام مردم تبریز به مناسبت چهلمين روز شهادت شهداي قم )0352 هو ش(و
  روز اقتصاد مقاومتی و كارآفرینی
  ” ” 01 ” ” 61 ” 31 یكشنبه
  تقويم رسمي سال 0410 هجري – شمسي
  مناسبتها : مصوب شوراي فرهنگ عمومي کشور
  استخراج و تنظيم : شوراي مرکز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
  روزهاي هفته هجري شمسی هجري قمري ميالدي مناسبتها
  6163 فوریه 61 0444 رجب 61 اسفند 0 دوشنبه
  ” ” 60 ” ” 31 ” 6 سهشنبه
  ” ” 66 ” شعبان 0 ” 3 چهارشنبه
  ” ” 63 ” ” 6 ” 4 پنجشنبه
  ” ” 64 ” ” 3 ” 5 جمعه
  والدت حضرت امام حسين عليهالسالم 4 (هو ق( و روز پاسدار و روز بزرگداشت
  خواجه نصيرالدین طوسی و روز مهندسی
  شنبه 2 ” 4 ” ” 65 ” ” والدت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم )62 هو ق( و روز جانباز
  یكشنبه 1 ” 5 ” ” 62 ” ” والدت حضرت امام زینالعابدین عليهالسالم )31 هو ق( و روز صحيفه سجادیه
  دوشنبه 1 ” 2 ” ” 61 ” ” روز حمایت از بيماران نادر
  ” ” 61 ” ” 1 ” 1 سهشنبه
  ” مارس 0 ” ” 1 ” 01 چهارشنبه
  ” ” 6 ” ” 1 ” 00 پنجشنبه
  ” ” 3 ” ” 01 ” 06 جمعه
  شنبه 03 ” 00 ” ” 4 ” ” والدت حضرت علی اكبر عليهالسالم )33 هو ق( و روز جوان
  یكشنبه 04 ” 06 ” ” 5 ” ” روز احسان و نيكوكاري و روز ترویج فرهنگ قرضالحسنه
  دوشنبه 05 ” 03 ” ” 2 ” ” روز درختكاري
  ” ” 1 ” ” 04 ” 02 سهشنبه
  ” ” 1 ” ” 05 ” 01 چهارشنبه
  والدت حضرت قائم عجلاهلل تعالی فرجه )655 هو ق( )تعطيل( و روز جهانی
  مستضعفان
  ” ” 1 ” ” 02 ” 01 پنجشنبه
  روز بزرگداشت سيد جمالالدین اسدآبادي و سالروز تأسيس كانونهاي فرهنگی و
  هنري مساجد كشور
  ” ” 01 ” ” 01 ” 01 جمعه
  شنبه 61 ” 01 ” ” 00 ” ” روز راهيان نور
  یكشنبه 60 ” 01 ” ” 06 ” ” روز بزرگداشت نظامی گنجوي
  ” ” 03 ” ” 61 ” 66 دوشنبه
  روز بزرگداشت شهدا )سالروز صدور فرمان حضرت امام خمينی )رحمة اهلل عليه(
  مبنی بر تأسيس بنياد شهيد انقالب اسالمی و 0351 هو ش(
  ” ” 04 ” ” 60 ” 63 سهشنبه
  ” ” 05 ” ” 66 ” 64 چهارشنبه
  پنجشنبه 65 ” 63 ” ” 02 ” ” روز بزرگداشت پروین اعتصامی
  ” ” 01 ” ” 64 ” 62 جمعه
  ” ” 01 ” ” 65 ” 61 شنبه
  ” ” 01 ” ” 62 ” 61 یكشنبه
  دوشنبه 61 ” 61 ” ” 61 ” ” روز ملی شدن صنعت نفت ایران )0361 هو ش( )تعطيل(
  تقويم رسمي سال 0410 هجري – شمسي
  مناسبتها : مصوب شوراي فرهنگ عمومي کشور
  استخراج و تنظيم : شوراي مرکز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
  جدول ضميمه
  6 فروردین )برابر با 66 مارس( روز جهانی آب
  3 فروردین )برابر با 63 مارس( روز جهانی هواشناسی
  05 فروردین روز ذخایر ژنتيكی و زیستی
  01 فروردین شهادت آیتاهلل سيدمحمدباقر صدر و خواهر ایشان بنتالهدي به دست حكومت بعث عراق )0351 هو ش(
  6 اردیبهشت روز زمين پاك
  01 اردیبهشت آغاز عمليات بيتالمقدس )0320 هو ش(
  05 اردیبهشت )برابر با مه( 5 روز جهانی ماما
  01 اردیبهشت )برابر با مه( 1 روز جهانی صليب سرخ و هالل احمر
  01 اردیبهشت روز اسناد ملی و ميراث مكتوب
  61 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی
  61 اردیبهشت )برابر با 01 مه( روز جهانی موزه و ميراث فرهنگی
  0 خرداد )برابر با 60 شوال( فتح اندلس به دست مسلمانان )16 هو ق(
  5 خرداد روز نسيم مهر )روز حمایت از خانواده زندانيان(
  1 خرداد افتتاح اولين دورۀ مجلس شوراي اسالمی )0351 هو ش(
  01 خرداد )برابر با 30 مه( روز جهانی بدون دخانيات
  05 خرداد )برابر با 5 ذيالقعده( روز بزرگداشت حضرت صالح بن موسی كاظم عليهالسالم
  05 خرداد زندانی شدن حضرت امام خمينی )رحمة اهلل عليه( به دست مأموران ستم شاهی پهلوي )0346 هو ش(
  61 خرداد شهادت آیتاهلل سعيدي به دست مأموران ستم شاهی پهلوي )0341 هو ش(
  61 خرداد )برابر با 01 ژوئن( روز جهانی بيابانزدایی
  31 خرداد شهادت زائران حرم رضوي عليهالسالم به دست ایادي آمریكا )عاشوراي 0313 هو ش(
  5 تير )برابر با 62 ژوئن( روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
  01 تير روز آزادسازي شهر مهران – روز بزرگداشت صائب تبریزي
  06 تير روز بزرگداشت عالمه امينی )0341 هو ش(
  04 تير روز شهرداري و دهياري
  02 تير روز ماليات
  01 تير كشف توطئة آمریكایی در پایگاه هوایی شهيد نوژه )كودتاي نافرجام نقاب – 0351 هو ش(
  60 تير حمله به مسجد گوهرشاد و كشتار مردم به دست رضاخان)0304هو (ش
  63 تير گشایش نخستين مجلس خبرگان رهبري )0326 هو ش(
  61 تير اعالم پذیرش قطعنامة 511 شوراي امنيت از سوي ایران )0321 هو ش(
  31 تير روز بزرگداشت آیتاهلل سيد ابوالقاسم كاشانی
  2 مرداد روز كارآفرینی و آموزشهاي فنی و حرفه اي
  01 مرداد )برابر با 0 اوت( روز جهانی شير مادر
  00 مرداد شهادت آیت اهلل شيخ فضل اهلل نوري ) 0611 هو ش(
  05 مرداد انفجار بمب اتمی آمریكا در هيروشيما با بيش از 021 هزار كشته و مجروح )0145 ميالدي( – سالروز شهادت امير سرلشكر خلبان عباس بابایی
  61 مرداد گشایش مجلس خبرگان براي بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران )0351 هو ش(
  30 مرداد روز صنعت دفاعی
  3 شهریور اشغال ایران به توسط متفقين و فرار رضاخان )0361 هو ش(
  1 شهریور )برابر با 3 صفر( والدت حضرت امام محمدباقر عليهالسالم )51 هو ق( به روایتی
  01 شهریور روز بانكداري اسالمی)سالروز تصویب قانون عمليات بانكی ربا بدون – 0326 هو ش( – روز تشكيل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم االنبيا صلیاهلل آله و عليه
  تقويم رسمي سال 0410 هجري – شمسي
  مناسبتها : مصوب شوراي فرهنگ عمومي کشور
  استخراج و تنظيم : شوراي مرکز تقويم مؤسسۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران
  00 شهریور روز صنعت چاپ
  06 شهریور روز بهورز
  03 شهریور روز مردم شناسی
  5 مهر )برابر با 61 سپتامبر( روز جهانی جهانگردي
  1 مهر )برابر با 31 سپتامبر( روز جهانی دریانوردي – روز جهانی ناشنوایان
  02 مهر )برابر با 1 اكتبر( روز جهانی كودك
  01 مهر )برابر با 1 اكتبر( روز جهانی پست
  64 مهر روز پيوند اوليا و مربيان – سالروز واقعة به آتش كشيدن مسجد جامع شهر كرمان به دست دژخيمان حكومت پهلوي )0351 هو ش(
  64 مهر )برابر با 02 اكتبر( روز جهانی غذا
  0 آبان شهادت مظلومانه آیت اهلل حاج سيد مصطفی خمينی )0352 هو ش( – روز آمار و برنامهریزي
  آبان 1( برابر با ربيع 4 الثانی( والدت حضرت عبدالعظيم حسنی عليهالسالم
  1 آبان روز پدافند غيرعامل
  03 آبان تبعيد حضرت امام خمينی )رحمة اهلل عليه( از ایران به تركيه )0343 هو ش(
  01 آبان روز كيفيت
  62 آبان سالروز آزادسازي سوسنگرد
  آذر 5 سالروز قيام مردم گرگان)0351 هو ش(
  01 آذر )برابر با 0 دسامبر( روز جهانی مبارزه با ایدز
  03 آذر روز بيمه
  02 آذر )برابر با 1 دسامبر( روز جهانی هواپيمایی
  01 آذر معرفی عراق به عنوان مسؤول و آغازگر جنگ از سوي سازمان ملل )0311 هو ش(
  62 آذر روز حمل و نقل و رانندگان
  61 آذر روز تجليل از شهيد تندگویان
  3 دي روز ثبت احوال
  1 دي شهادت آیتاهلل حسين غفاري به دست مأموران ستم شاهی پهلوي )0353 هو ش(
  يد 1 روز صنعت پتروشيمی
  03 دي ابالغ پيام تاریخی حضرت امام خمينی )رحمة اهلل عليه( به گورباچف رهبر شوروي سابق )0321 هو ش(
  01 دي اجراي طرح استعماري حذف حجاب به دست رضاخان )0304 هو ش( – روز بزرگداشت خواجوي كرمانی
  2 بهمن )برابر با 62 ژانویه( روز جهانی گمرك
  60 ب همن شكسته شدن حكومت نظامی به فرمان حضرت امام خمينی )رحمة اهلل عليه( )0351 هو ش(
  65 بهمن صدور حكم تاریخی حضرت امام خمينی )رحمة اهلل عليه( مبنی بر ارتداد سلمان رشدي نویسندۀ خائن كتاب آیات شيطانی )0321 هو ش(
  3 اسفند كودتاي انگليسی رضاخان )0611 هو ش(
  1 اسفند روز امور تربيتی و تربيت اسالمی – روز بزرگداشت حكيم حاج مالهادي سبزواري
  1 اسفند روز حمایت از حقوق مصرف كنندگان
  01 اسفند )برابر با 05 شعبان( روز سربازان گمنام امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه(
  65 اسفند بمباران شيميایی حلبچه به دست ارتش بعث عراق )0322 هو ش(